Навчальна дисципліна "Культурні індустрії" призначена для викладання аспірантам третього освітньо-науковогого рівня "Доктор філософії", спеціальність 034 Культурологія. Викладається у III семестрі.

Викладач: доктор економічних наук, доцент Проскуріна Марія Олегівна


Дисципліна викладається для аспірантів першого року навчання у першому семестрі.
Спеціальності: 022 Дизайн, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 034 Культурологія.

Педагогічна практика в системі вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні є одним з етапів професійної підготовки до науково-педагогічної діяльності, який має за мету закріпити навички практичної діяльності аспірантів щодо здійснення навчально-виховного процесу у вищій школі. Педагогічна аспірантів Київського національного університету культури і мистецтв є обов'язковим компонентом освітніх програми усіх спеціальностей і рівнів для здобуття кваліфікації і набуття аспірантами професійних компетентностей згідно вимог стандартів вищої освіти. Програма педагогічної практики є навчально-методичним документом, який визначає мету, зміст і порядок проходження практики аспірантами освітньо-наукового ступеня – доктор філософії, спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на базі закладів вищої освіти (у т.ч. КНУКіМ). Документ окреслює основні завдання педагогічної практики; отримання вмінь і навичок науково-методичної та педагогічної діяльності; формування у аспірантів професійних умінь для прийняття самостійних рішень у конкретних умовах фахової (науково-викладацької) діяльності; сприяє досягненню високої якості практичної підготовки.


Понятійний апарат у мистецтві та дизайні.

Лектор: Крижанівський О. А., кандидат архітектури, старший викладач.
Для аспірантів 1 курсу.
Галузь знань – 02 Культура і мистецтво
Спеціальність – 022 Дизайн

Освітньо-науковий ступінь – доктор філософії